EXHIBITIONS
クレジット1

Eric Duyckaerts, Mark Dion, Jean-Pierre Khazem, Kolkoz, Henri Plenge Jakobsen, Christophe Touzot, Kenji Yanobe, …

会期
1999.9.15 - 11.10
会場
ギャラリー・エマニュエル・ペロタン(パリ, フランス)
種別
グループ展
BACK