EXHIBITIONS
Photo: Hyogo Mugyuda / Courtesy of Kyoto Art Center
Photo: Hyogo Mugyuda / Courtesy of Kyoto Art Center
Photo: ULTRA FACTORY, Kyoto University of the Arts
Photo: ULTRA FACTORY, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Hyogo Mugyuda / Courtesy of Kyoto Art Center

渡月茶会-2021年宇宙の旅

会期
2021.3.20
会場
嵐山(京都府, 日本)
種別
アートイベント
BACK